Beleidsplan op hoofdlijnen

Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Koorschool Drenthe (ANBI document). Er zal af en toe verwezen worden naar een artikel uit onze statuten. Deze statuten kunt u vinden middels de link ‘statuten’ onderaan deze pagina.

Statutaire doelstellingen

Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

(Artikel 3.)
Doel:

 1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de koorzang in de meest uitgebreide zin en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het in stand houden van Koorschool Drenthe voor opleiding en medewerking aan concertante uitvoering.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Bestuursbeleid:
 • Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie en maximaal vijf leden en wordt voor de eerste maal bij notariele akte benoemd. Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.
 • Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.
 • Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijnde hun eigen vermogen.
 • Het bestuur komt minimaal één keer per kwartaal samen voor een vergadering.
Financieel beleid:

(Artikel 4.)
Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 1. subsidies en andere bijdragen;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. alle andere verkrijgingen en baten
Beloningsbeleid:
 • Stichting Koorschool Drenthe heeft geen mensen in loondienst. Het bestuur en medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd. Voor het waarborgen van kwaliteit wordt er gebruikgemaakt van inhuur op basis van een ZZP- constructie met professionele zangdocenten en dirigenten.
 • Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.
Missie

Het aanbieden van passend muziekonderwijs op hoog artistiek niveau. Het onderwijs is op dusdanige wijze ingericht dat maatwerk, expertise en persoonlijke aandacht de boventoon voert. Op deze wijze kan talent ten volle tot bloei komen. Daarnaast biedt de Koorschool kansen voor het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken (‘peers’), wat meewerkt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en overwinnen van (faal)angst.

Doelstellingen                

Het bieden van een muzikaal uitdagende omgeving

Het doel van de Koorschool is om kinderen een muzikaal uitdagende omgeving te bieden waarbinnen hun talenten maximaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Specifieke aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Koorschool Drenthe kenmerkt zich door het bieden van muziekonderwijs aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij haken vaak af binnen het reguliere aanbod omdat het leertempo en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan hen onvoldoende kunnen boeien en binden..

Het bieden van les op maat en ruimte om te groeien

Om de muzikale groei van de kinderen te bevorderen wordt er een scheiding gemaakt in de koorrepetities waarin gevorderde kinderen (concertkoor) ander repertoire zingen dan kinderen die net in opleiding zijn (opleidingskoor).

Transparantie

Een goede relatie met de ouders van de kinderen is van onschatbare waarde. Er wordt geïnvesteerd in goede relaties en ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting.

 

Hier vindt u een volledige weergave van de Statuten

 •  
 •  
 •  
 •  
 •